Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,99 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Gerekçeli Örnek Toplu Yapı Yönetim Planı

190,00 TL
76,00 TL

Bu kitap 1185 kez incelendi; 10 adet satıldı.

Kategoriler: Bütün Hukuk Kitapları, Genel Hukuk, Taşınmaz (Gayrimenkul) Hukuku

Kat Mülkiyeti Kanunu’muzun, yaşantımıza girmesinden bu yana yarım asrı geçmiş olmasına rağmen yönetim planlarının önemi hala anlaşılabilmiş değildir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yürürlüğe girmesi öncesinde kat mülkiyetinden doğan ihtiyacın giderilmesinde 1954 yılında Tapu Kanunu m.26/I[1]’deki tek bir cümleye sıkıştırılan ifade ile bulunmuş çözümün garabeti kısa sürede anlaşılmıştır. Çünkü bulunan çözüm, paydaşlar arasında eMK m.753/TMK m.838 hükmünce bir irtifak hakkı kurulmasını öngörmekteydi. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile Tapu Kanunu m.26’dan vazgeçilmesi aşamasında KMK m.51 hükmünce 2.1.1971 tarihine kadar kat mülkiyetinin kurulmasına dayalı süreçte yönetim planlarının sonraki gelişimini baltalayan hatalı içtihatlar o tarihte gündeme gelmiştir. Bu kararlar doğrultusunda emredici hükümler dışında irade özgürlüğüne tabi olması gerekirken kat maliklerinin bulduğu pratik ve dâhiyane çözümler ile bezenmiş yönetim planlarının oybirliği ile imzalanmaması sonucunda doğal olarak imzalanmış sayılmalarına ilişkin açılan davalarda garabet zirveye taşınmıştır. Buna göre Sulh Hukuk Mahkemeleri, kanuna uygun hükümler ile hazırlanmamış yönetim planlarını imzalamaktan kaçınan kat maliklerinin haklı sebep ile imzadan kaçındıkları kabul edilmiştir. Bir örnek vermek gerekirse; klasik kat mülkiyetinde asansör masraflarına katılım konusunda asansörün katlara çıkış elektrik enerjisinin gözetilerek buna göre endeks oluşturulmasına yönelik muhteşem Yönetim Planı hükmü, anılan hatalı içtihatlara kurban gitmiştir. KMK m.18’de de gözetilmesi gereken iyiniyet ve Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinin hakkaniyete göre (o tarihte de aynı madde numarası ile hak ve nisfet ile) karar vermesi gereken hâkimlere rastlamak mümkün olmamıştır. Oysa kimsenin aklına şu soruyu sormak gelmemiştir: Eğer Yönetim Planı hükümleri kanun hükümlerini tekrar edecekse Yönetim Planına ne gerek olacaktır? İşte bu içtihatlar, Türk Kat Mülkiyeti Hukuku’nda yönetim planlarının gelişimini tamamen önlemiş ve bu yüzden Kat Mülkiyeti Kanunu şerhlerinin ekinde verilen yönetim planlarının tapuya ibrazı uygulaması, maalesef bir Yönetim Planı öğretisi gelişmesinin 2000’li yılların sonrasına sarkmasına sebep olmuştur.

Bugün dahi çok ciddi inşaat firmaları dışında çoğu kişi, kolaya kaçarak tapudan örnek almakta veya kat mülkiyeti tesisinde yasak savmak üzere matbu yönetim planlarını tapu müdürlüklerine ibraz etmektedir. Oysa yönetim planları, her bir kat mülkiyeti oluşumunun kendine özgü özelliklerini taşıyan irade mutabakatı olması gerekirken anılan şekilde hazırlandığında sıkıntılara yol açmakta ve kat malikleri arasındaki sosyal barışı bozmaktadır. Örneğin; yazlık beldelerde yeni tabir ile blok niteliğinde olmayan yapılardan yani müstakil villa olarak adlandırılan meskenlerden oluşan bir toplu yapıda kalorifer tesisatı ve asansör bulunmamasına rağmen bu yolda masraflara katılımı düzenleyen Yönetim Planı hükümlerine rastlanması trajikomiktir. Sebebi gerçekten hukuk adına düşündürücüdür. Çünkü bu konuda uygulama, tapu dairelerinin karşısında bulunan büfelerde veya kırtasiyelerde tek kişi mülkiyetinde tek imza ile tapuya ibraz edilecek Yönetim Planı satın almalarına dayanmaktadır.

Öncesinde 2814 sayılı Kanun ile “birden çok yapılar” başlığı altında aynı parselde zeminde dağılan birden çok blok veya blok niteliğinde olmayan yapının KMK Ek Madde 3 ile tek maddelik varlığına dayalı uygulamada yatay (yaygın alanda) kat mülkiyeti oluşumuna dayalı olarak bu tür oluşumların özelliğine bağlı yönetim planlarının da gerekli ciddiyet ile hazırlanmadığını gözlemlemekteyiz.

Sonrasında 5711 sayılı Kanun ile toplu yapı başlığı altında aynı parselde zeminde dağılan yapıları da KMK Ek Madde 3 hükmünü ilga ederek ve de birden çok parseli kapsayan ortak yer ve tesislerden yararlanma statüsünün mevzuatımıza girmesi sonucu yönetim planlarının önemi zirveye taşınmışken bu konuda da ciddi aksaklıklara vücut veren yönetim planlarına rastlamaktayız.

Bu konuda 5711 sayılı Kanun ve takip eden 5912 sayılı Kanun değişiklikleri ile tamamen bilimsel temelden yoksun hükümler de devreye girmekle yönetim planlarının önemi, kanunun aksaklıklarını giderme yolunda bilimsel hareket edecek ilgililere çok yararlı bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca “uyarlama (intibak)” olarak gündeme gelmiş ve fakat garabet görüşler ile anlamı dahi doğru yorumlanmamış[2] yönetim planlarının kolaylaştırılmış çoğunluk ile değişikliği fırsatı da böylece kaçırılmıştır.

İşbu örnek ve gerekçeli Yönetim Planımız, Türkiye’nin gözde sahil toplu yapılarından biri için Yönetim Kurulu’nun bilime saygılı davranışı ile tarafımıza müracaatı sonucu hazırlanmıştır. Yönetim planımızın somut kurguya dayalı isim ve hükümleri çıkarılmakla ciddi bir araştırmanın ürünü olarak bilim aklı ile hareket eden meslektaşlarımıza örnek olması amacıyla basımına karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye uygulamasında gerekçeli yönetim planları hazırlanmasının ilk örneklerini de oluşturmakla bu Yönetim Planı da kabul edilmiş olsaydı gerekçeli olarak tapunun beyanlar hanesinde işaret edilmekle tamamlayıcı evrak dosyasında yer almış olacaktı. Bu arada belirtmek gerekirse daha önce gerekçeli bir Yönetim Planımızın tapu müdürlüğüne ibrazında bir tapu sicil müdürünün “Gerekçeli Yönetim Planı olmaz.” şeklindeki itirazı ile beyanlar hanesine yazımının gerçekleşmemiş olması tarafıma bildirilmemiş olmakla ilgili müdür hakkında görevi kasten kötüye kullanmaya ilişkin şikâyet hakkımı kullanamamış olmam beni daima üzmüştür. Bu vesile ile yine bazı tapu sicil müdürlerinin -ki, içlerinde öğrencilerim olan bilgili birçok müdürü tenzih etmekle- hukuka aykırı beyanları sonucu “Ben bu imzaların doğru olup olmadığını nereden anlayayım? Ayrıca metni bir okumam lazım.” diyen veya metni okumasa da önceden hazırlanmış “Bu Yönetim Planının kanuna aykırı hükümleri, hükümsüzdür.” şeklindeki metni kaşe olarak Yönetim Planına basılması olguları tam bir garabet örneğidir. Yönetim planlarındaki imzaların doğru olup olmadığını inceleme yetkisi, tapu sicil müdürlerine verilmiş bir görev değildir. Bu yorum ile sorumluluktan kurtarılmış olmalarına rağmen anılan beyan ile böyle bir yükümlülük altında olduklarını düşünen ilgili müdürlerin, Genel Müdürlük tarafından bir eğitime tabi tutulması ya da hep önerdiğimiz şekli ile yönetim planlarına ilişkin genelgelerin ayrıntılı örneklerle düzenlenmesi doğru olacaktır. Önemle belirtmek gerekirse; gerekçe dışında her toplu yapı yönetiminin bir organizasyon şemasına kavuşturulması o somut kat mülkiyeti oluşumunda organların ve ayrı ayrı işlevinin kolaylıkla anlaşılması işlemine yol açması açısından yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Tapu müdürlerince metnin okunması uygulamasına gelince bu yönde sadece merak saiki ile okuyabileceği ve aksine asla bir yargılama faaliyeti olarak Yönetim Planı hükümlerinin irdelenmesi faaliyetinin, Anayasa’ya hakim güçler ayrılığı ilkesine aykırılık oluşturacağı yine kendilerine hatırlatılmalıdır.

Kaşe uygulaması ise trajikomiktir. Çünkü kat mülkiyeti hükümlerinin hepsinin emredici olmadığı bilinmelidir. Bu sonuç ile yedek hukuk kurallarının aksine getirilen hükümler, kanuna aykırı ve fakat geçerli düzenlemeler olarak hiçbir hükümsüzlük unsuru barındırmaz. Diğer yandan emredici hukuk kurallarının aksine Yönetim Planı hükümleri, KMK m.9’un TMK m.5 ile uyumlu sonucuyla yapılan yollama (atıf) gereği TBK m.27/II hükmünce zaten kesin hükümsüzlük sonucu bu yönde bir tespit hükmüne gerek olmaksızın sulh hukuk mahkemesi hâkimi tarafından itiraz nedeniyle göz önüne alınmazlar. Yeri gelmişken belirtmek gerekirse KMK m.33 hükmünde aynı sonuca bağlı olarak “mutlak butlan” tabirinin kullanılması tam bir kanun koyucu fiyaskosudur.

Son olarak yine Yönetim Planı ile ilgili fahiş hatalı bir Yargıtay kararına değinmek gerekirse; Yönetim Planı değişiklikleri, zorunlu olarak Kat Malikleri Kurulu kararının varlığına bağlı kılınamaz. Doğal olarak bütün kat maliklerinin 4/5’inin imzası ile evleviyetle (a fortiori) geçerli değişikliğe vücut verebilecekken bu noktada asla önemi anlaşılamamış “kat malikleri birliği” kavramının atlanmaması sonucu elden imza ile dolaşım sonucu anılan nitelikli çoğunluğun sağlanması mümkündür.

Bir son nokta olarak yönetim planları değişikliğinde KMK m.31/II’in “Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz” şeklindeki hükmü gereği birden fazla bağımsız bölüm sahibi kat maliklerinin, Yönetim Planı değişikliğinde 1/3’ünden fazla oy kullanamayacağına ilişkin içtihadı hakkında gerçekten söylenecek söz bulamamakla tüm duyarlı ve bilgili hukukçuların hukuk bilimi ile kalmasını temenni ederiz. Bu vesile ile andığımız somut toplu yapı oluşumunda Yönetim Planının kaleme alınmasında değerli ve titiz çalışma desteği ile Avukatlık Ortaklığımızın değerli avukatı Türkan Aktaş Güner’e sonsuz teşekkürü borç biliriz. Ayrıca eserlerimizi ciddi bir yaklaşım ile yayımlayan Aristo Yayınevi’nin sahibi Hakan Tokbaş’a teşekkür ederiz.

Manevi yönü ile ise benim bugünlere değin yetişmemde emeği olan ilkokul öğretmenim Gavsi Özcan’a; üniversiteye hazırlık aşamamda bana desteğini esirgemeyen matematik hocası ve baba dostu Mehmet Bezirci’ye; mezun olduğum hukuk fakültesinde talihsiz bir olay ile hayal kırıklığına uğramam sonucu benim bu mesleğe atılmamda rol oynamış ve meslek hayatıma başladığım Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde hocam olan Prof. Dr. Erzan Erzurumluoğlu’na ve sonrasında birlikte çalıştığım Prof. Dr. Turgut Önen’e teşekkürü borç bilirim.

Erenköy, Mayıs, 2024

Prof. Dr. ETEM SABÂ ÖZMEN

 

[1]     Tapu Kanunu m.26/I uyarınca “Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölümünden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri tarafından tanzim edilir.”

[2]     Garabet görüş olarak “Mevcut Yönetim Planının hükümleri, Kat Mülkiyeti Kanunu m.66 vd. hükümlerine uyarlanmıştır.” şeklindeki karar metninin “uyarlama (intibak)” olduğu yolundaki savlar, gerçekten bilimsel ciddiyetten uzak olmakla kabul görmüştür. Bu durumda kanuni düzenleme olmaksızın varlığı ile toplu yapı oluşturan ve fakat andığımız şekilde klasik kat mülkiyetinde halk ağzı ile tek bir apartman dairesine yönelik hazırlanmış yönetim planlarının bu cümleyle yapılan uyarlama ile nasıl bir organ oluşumuna vücut vereceği sorusu doğal olarak hep boşlukta kalmıştır. Öyle ya KMK m.69 hükmünün, “Yönetim” kenar başlığı ile yedek hukuk kuralı olduğu aşikâr olmakla uyarlama ile hangi organlar uyarınca yönetimin gerçekleştirileceği sorusunun cevabını vermek mümkün değildir.

Akademisyen

Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN

 • Eğitim Sayısı 86
 • E-Kitap Sayısı 37
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 11189
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 7065

Eğitmen Hakkında

A. ÖZGEÇMİŞİ

1956 yılında Germencik'te doğan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1978 senesinde tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve eş zamanlı olarak Ankara Barosu'nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 1980-1987 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri (Özel Hukuk) doktora programını tamamlamış ve aynı seneler içerisinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1997 ile 2001 yılları arasında ders verdiği Kocaeli Üniversitesi'nde Profesör unvanını kazanan Etem Saba Özmen bu zamana kadar birçok üniversitede Medeni hukuk, Miras hukuku, Borçlar hukuku ve Eşya hukuku dersleri vermiştir.

Devletine de sayısız hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; iki dönem Emlak Bankası ve Toplu Konuttan Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı; Emlak Menkul Değerler Genel Müdürlüğü, İş GYO'da kurucu hukuk danışmanlığı, TOKYAD'da (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) hukuk müşavirliği görevlerinde bulunduğu gibi, Ankara Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu ve Ankara Polis Akademisi’nde de uzun yıllar ders vermiştir.  Prof. Dr. E. Saba Özmen’in Türkiye’nin merkez ve taşra teşkilatı Tapu Müdürlüklerinde görev yapan ve/veya emekli olmuş birçok öğrencisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. E. Saba Özmen, halen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler vermekte ve  Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmekte, Türkiye Barolar Birliği nezdinde konferanslar ve eğitimler vermektedir.

 

B. ESERLERİ

 

 • Yayımlanmış Kitapları
 • Kat İrtifakı, Ankara 1997
 • Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası, Ankara 1991
 • Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988
 • Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi, İstanbul 2010
 • Kat İrtifakı,5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Yenilenmiş 2.Bası Nisan 2015
 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Ocak 2016
 • Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler, İstanbul, 2018
 • İmar Barışı ve Sonrasında Doğacak Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları, İstanbul, 2019

 

 • Devam Eden Kitap Çalışmaları
 • Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
 • Paydaşlıktan Çıkarma

 

 • MAKALELERİ

     Bireysel Makaleleri:

 1. Devre Mülk Hakkı ve Bu Konuda Noterlerin İşlevi Türkiye Noterler Birliği, 1989 Sayı: 62
 2.  3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Ana sözleşmenin İntibakı Ve Hukuki Sonuçları Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı:3
 3. 3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Kooperatiflerin Taşınmaz Alımı ve Satımı İşlemlerinin Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Değerlendirilmesi Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı: 5
 4. Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Sebebi İle Çekilen İki Haklı İhtarın Niteliği İle Buna Bağlı Yargıtay İçtihatlarının Eleştirisi Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1989 Sayı:6
 5. Tele faks Cihazları (Faksimile) İle Gönderilen İrade Beyanlarının Medeni Hukuk Ve Usul Hukuku Açısından Sonuçları Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 1
 6.  Taşınmaz Hukuku Açısından Yapı Kooperatiflerinde Amaç Gerçekleşmeden Ortaklara Arsa Dağıtabileceğine İlişkin Ana sözleşme Hükümlerinin Değerlendirilmesi Ve Kooperatifler Kanunu İle Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Çatışmasından Doğan Hukuki Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 4
 7.  Kooperatifler Kanunu Değişikliği Ve Yeni Örnek Ana sözleşmeler Karşısında Türk Borçlar Ve Ticaret Hukuku Açısından Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerin Niteliği İle Bu Borçlarda Temerrüdün Hüküm Ve Sonuçları Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:4
 8.  Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer – Eklenti Ayırımı İçerisindeki Yeri Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:1
 9.  Kat Mülkiyetine Bağlı Eklentiler ve Bu Konudaki Taahhüt İşlemlerine Yönelik Hükmün Temelsizliği Adalet Dergisi, 1990 Sayı: 4
 10.  Semenin Aralıklı Olarak Ödendiği Satım Akdinde Temerrüt Nedeni İle Fesih Sonucu Kısmi Tediyenin Satıcıda Kalacağına İlişkin Şartların Hukuki Sonuçları Türkiye Noterler Birliği, 1990 Sayı: 65
 11. Türk Hukukunda Hacizlerin Şerhle Kazandığı Hukuki Nitelik Ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçların İrdelenmesi Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 2
 12. Türk Hukukuna Özgü Olarak Merkez Bankası Kanunu ve Buna Dayanılarak Çıkarılan Tebliğler Karşısında Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Kısmen Peşin Ödemeli Satışlarda Malın Tesliminde İfa Zamanına Bağlı Sorunlar Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991 Sayı:1
 13. Borçlar Hukuku Açısından Tüketilen Doğal Kuvvet Bedellerinin Başkası Tarafından Ödenmesinden Doğan Hukuki Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 1
 14. Kat İrtifakında Yönetim, Adalet Dergisi
 15. Kat İrtifakında Yapının Bitirilmemesi Nedeni İle Sona Erme ve Yaygın Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1992 Sayı: 3
 16. Kat İrtifakının Devri Zorunluluğu Ve Yatay Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1992 Sayı: 2
 17. Kat İrtifakına Geçiş Kararına Uymama Nedeni İle Paydaşlıktan Çıkarma Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993 Sayı: 1
 18. Nişanın Bozulmasında Cayma Akçası ve Cezai Şart (MK. 83. Madde Değişikliği) Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995 Sayı:4
 19. Paydaşlıktan Çıkarma Davası İle İlgili Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında Düşünceler Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1996 Sayı: 2
 20. Tapu Daireleri Uygulamaları Üzerine Düşünceler İstanbul Barosu, 2012 Sayı: 4
 21. Genç Hukukçulara Birkaç Öğüt; Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014 Sayı:1
 22. 2014/12321 Başvuru Numaralı Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Dönme Hakkında Ayni Etkili Dönme Görüşüne ve Özellikle Yargıtay 15.HD. nin Yerleşik Kararlarındaki “Avans Tapu” Nitelemesine İlişkin Eleştiriler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018 Sayı: 135

 

         Ortak Makaleler:

 1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Değerlendirilmesi, (Ar. Gör. Herdem Belen ile)
 2. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Kanuna Toplu Yapı ile İlgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi ( Öğr. Gör. Hafize Erden ile)
 3. Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C II.  (Melek Yüce ile)
 4. Kırk Akıllının Kuyudan Çıkaramadığı Taş: MK. “Madde 700” Hükmünce Pay Üzerindeki İntifa Haklarının Paylı Hâlin Giderilmesi Davalarına İlişkin Hukukî Sonuçlar, İstanbul Barosu 2007 Sayı: 3 (Dr. Melek Bilgin Yüce ile)
 5. Son Değişiklik Çerçevesinde Kadastro Tespitinden Önceki Ayni Hak İddialarında Hazinenin Kusursuz Sorumluluğuna İlişkin Düşünceler İstanbul Barosu, 2009 Sayı: 4 (Av. Nurgül Kutlu ile)
 6. Tarım Arazilerinde Yapı İnşa Etme Ve Özellikle İkamet Amaçlı Yapılara İlişkin Sorunlar İstanbul Barosu, 2009 Sayı: 6 ( Gönül Çeliker ile)
 7. Kamulaştırmasız El Atma Sonucu Dava Hakkının Kaybolmasına Dayalı Hakların 5999 Sayılı Değişiklikle Korunması, Erzan Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara 2012. (Emel Ünal İle)
 8. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları  İstanbul Barosu, 2013 Sayı: 1 (Dr. Tuba Akçura Karaman ile)
 9. 6306 Sayılı Yasa Uygulamalarında Arsa Payının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hüküm ve Sonuçları, İstanbul Barosu Dergisi, 2013 Sayı: 5 (Av. Berna Çakmak ile)
 10. 6306 Sayılı Yasa Uyarınca Dönüşüme Bağlı Güncel Sorunlar (Av. Berna Çakmak ile)
 11. Avukatlık Ücretine İlişkin Kamulaştırma Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2013 Sayı: 128  (Av. Sezgi Cihan Bahadır ile)
 12. Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tescili İsteme Davası/ Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası) İstanbul Barosu Dergisi, 2014 Sayı: 6 (Ar. Gör. Gülşah Sinem Aydın ile)
 13. Temsil Yetkisi(Galat-ı Meşhur Olarak Vekâletname)Konusunda Yanılgılar Üzerine Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, Mart 2014 Sayı:135 (Av. A. Göktuğ Kaya ile)
 14. 6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzere Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, Temmuz 2014 Sayı: 139 (Stj. Av. Nazlı Osmanağaoğlu ile)
 15. Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Satışında Sözleşmeye Konulan “Bedelin Nakden ve Peşin” Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler Legal Dergisi, Ağustos 2014,sayı:140 (Arş. Gör. Gülşah Sinem Aydın ile);
 16. Yapı Kooperatifleri Tarafından Yönetilen Kat Mülkiyeti Oluşumlarına Yönelik Eleştiriler. Legal Dergisi Ocak 2016.Cilt:14 Sayı:157 (Av.Sezgi Cihan Ernas ile )
 17. Birlikte Mülkiyette(Paylı Mülkiyet/Elbirliği Mülkiyeti)Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6306 Sayılı Kanun’a Dayalı Uygulama Maltepe Üni. Hukuk Fak. Dergisi Yıl:2015 Sayı:1(Arş. Gör Gülşah Sinem Aydın ile)
 18. Geçerli Sebebe Dayanmaksızın Kullanılan Bozucu Yenilik Doğuran Hakkın Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Eleştiri. İstanbul Barosu Dergisi Cilt:90 Sayı:2016/3 (Arş. Gör. Müge ÜREM)
 19. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargıtay Kararları İle Yaratılan “Avans Tapu” Kavramına Yönelik Eleştiriler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2016, Sayı:1 (Arş. Gör. Müge ÜREM)
 20. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerhinin Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi (İzale-İ Şuyu) Davasına İlişkin Sonuçları Ve Paya Bağlı İntifa Hakkına Dayalı Olumsuzluklardan Ders Alınmayışı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ne Armağan, 2016. (E. Sabâ Özmen – Müge Ürem) Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dergisi Özel sayısı. Cilt:11.Sayı:145-146 Eylül-Ekim 2016
 21. Evli Kişiyle Birlikte Olan Kadına/Erkeğe Yöneltilen Manevi Tazminat Talebi Ve Özellikle Konuya Ilişkin Yargıtay Kararları Üzerine Düşünceler (Prof.Dr.Etem Saba Özmen/Yrd.Doç.Dr.Gülşah Vardar Hamamcıoğlu) Marmara Üni. Hukuk Fak. Hukuk Araştırmaları Dergisi. Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, II.cilt yıl:2016 sayı:3
 22. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paylı Mülkiyet Sürecinde Paylaşma Davasına ( İzale-i Şuyu) İlişkin Hüküm ve Sonuçlar,  Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2018, Cilt: 16 Sayı :188 ( Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Sinem Aydın ile)

 

C. Hizmet Sunulabilecek Alanlara İlişkin Temel Başlıklar

Türkiye Cumhuriyeti yeni sistem yapılanmasında dinamik bir Bakanlık oluşumuna hizmet etmek amacıyla güncel mevzuatta değişiklik yapmak artık ihtiyaçtan çok elzem hale gelmiş olup; on bir ayrı branştan oluşan Gayrimenkul Hukuku’nda edinilen yaklaşık 40 yıllık tecrübe ile; aşağıda başlıklar halinde sıralanan konularda çözüm önerileri getirilecektir:

 • Kat Mülkiyeti Kanunu:

          1965 yılından kalan hükümleri ile her ne kadar değişikliğe uğramış olsa da günümüz toplu yapı yapılaşmalarının sorunları konusunda artık yetersiz kalan Kat Mülkiyeti Kanunu mevcut koşullar gözetilerek yeniden kaleme alınacaktır.

 • Tapu Kanunu:

          Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana kullanılan ve fakat artık işlevini yitirmiş kurumların çağdaş teknolojiye dayalı hukuki alt yapısının yenilenmesi, tapunun aleniyetinin elektronik ortamda sağlanması ve Noterlerin işlevinin arttırılarak tapunun güven sorumluluğunun yalnızca sicile yönelik koordinasyonu

 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun (6306 Sayılı Kanun) ve Uygulama Yönetmeliği

          Türkiye’nin yoğun gündemi “Kentsel Dönüşüm” sürecinde yaşanan sıkıntıların hukuki temele dayalı olarak önlenmesi, uygulamanın pratikleştirilmesi adına yaklaşık 300 maddeden oluşan  Uygulama Yönetmeliği hazırlanması ve mevzuatta da bu amaçla gerekli değişikliklerin yapılması,

 • İmar Kanunu

          Planların kesinleşme sürecinde yaşanan sıkıntılar ve davalara bağlı olarak gelişen zaman ve menfaat kayıplarının önlenmesi amacıyla pratik çözüm önerileri

 • Kamulaştırma Kanunu

          Uygulamada yaşanan sıkıntılı yargı süreçlerinin önüne geçecek ve vatandaşlar mağdur edilmeksizin kamu hizmetinin bir an önce sağlanmasına yönelik olarak kamulaştırma mevzuatının baştan kaleme alınması.

 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

          Konut satışları ile ilgili piyasadaki olumsuz gelişmeleri önleyici hüküm önerileri

 • Yabancı Yatırımların Önünün Açılmasına Yönelik Tedbirler

          Gelişmiş ülkelerde yer alan “Trustee Company” ve hukukumuzda “Garantörlük Hizmetleri” olarak temelini bulan kurumun Türk mevzuatına uyarlanması ve böylelikle gerek yabancı yatırımların önünün açılması gerekse de 16 adet gayrimenkul yatırımı sorunun çözüme kavuşması

 • Turizm Yatırımlarının Desteklenmesine Yönelik Tedbirler

          Turizm amaçlı yatırımların desteklenmesi ve sektörel gelişimin sağlanması  amacıyla mevzuat değişikliği önerileri

 • Mortgage Yasası-Gayrimenkul Yatırım Sertifikaları

          Hayata geçirilmesi ve işlerlik kazanabilmesi için tecrübeye dayalı öneriler, mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması

 • Hazine ve Diğer Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait Atıl Kapasite Oluşturan Taşınmazların Değerlendirilmesi

          Kamu taşınmazları açısından oldukça zengin olan ülkemizdeki kıyı, orman ve kültür ve tabiat varlığı arazileri ile tarım arazilerinin dışında kalan arazilerin devlet yapısı altında projelendirilmesine yönelik öneriler, mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması

 • Devremülk ve Devre-Tatil Mevzuatı

          Esasen ülkemiz sosyo-kültürel yapısına oldukça uygun düşen bir sistem olan devremülk-devre tatil sisteminin maalesef kötü uygulamalar sonucu meydana getirdiği genel endişenin ortadan kaldırılmasına ve güven ortamının yeniden tesis edilerek sistemin tercih edilirliğine yönelik mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması, sistem önerilerinin getirilmesi, devreli tatil yatırımlarının yabancılara satışında tedbir önerileri ve Uluslar arası Değişim Programlarında ülkemiz tesislerinin de yer almasını sağlayacak öneriler getirilmesi

Sosyal Medya


A. ÖZGEÇMİŞİ

1956 yılında Germencik'te doğan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başladığı lisans eğitimini 1978 senesinde tamamlayarak mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku yüksek lisans eğitimine devam etmiş ve eş zamanlı olarak Ankara Barosu'nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 1980-1987 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yönetim Bilimleri (Özel Hukuk) doktora programını tamamlamış ve aynı seneler içerisinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1997 ile 2001 yılları arasında ders verdiği Kocaeli Üniversitesi'nde Profesör unvanını kazanan Etem Saba Özmen bu zamana kadar birçok üniversitede Medeni hukuk, Miras hukuku, Borçlar hukuku ve Eşya hukuku dersleri vermiştir.

Devletine de sayısız hizmetlerde bulunan Prof. Dr. Etem Saba Özmen; iki dönem Emlak Bankası ve Toplu Konuttan Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanlığı; Emlak Menkul Değerler Genel Müdürlüğü, İş GYO'da kurucu hukuk danışmanlığı, TOKYAD'da (Toplu Konut Yapımcıları Derneği) hukuk müşavirliği görevlerinde bulunduğu gibi, Ankara Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu ve Ankara Polis Akademisi’nde de uzun yıllar ders vermiştir.  Prof. Dr. E. Saba Özmen’in Türkiye’nin merkez ve taşra teşkilatı Tapu Müdürlüklerinde görev yapan ve/veya emekli olmuş birçok öğrencisi bulunmaktadır.

Prof. Dr. E. Saba Özmen, halen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dersler vermekte ve  Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmekte, Türkiye Barolar Birliği nezdinde konferanslar ve eğitimler vermektedir.

 

B. ESERLERİ

 

 • Yayımlanmış Kitapları
 • Kat İrtifakı, Ankara 1997
 • Türk Hukukunda Paydaşlıktan Çıkarma Davası, Ankara 1991
 • Devre Mülk Hakkı, Ankara 1988
 • Kat Mülkiyeti Kanunu Değişiklikleri Şerhi ve Eleştirisi, İstanbul 2010
 • Kat İrtifakı,5711 ile 5912 Sayılı Kanunlarla Değişik 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Göre Yenilenmiş 2.Bası Nisan 2015
 • Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, Ocak 2016
 • Kentsel Dönüşümde Kat Mülkiyeti Uygulamaları ile Sınırlı Ayni Haklar ve Şerhler, İstanbul, 2018
 • İmar Barışı ve Sonrasında Doğacak Uyuşmazlıklarda Çözüm Yolları, İstanbul, 2019

 

 • Devam Eden Kitap Çalışmaları
 • Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
 • Paydaşlıktan Çıkarma

 

 • MAKALELERİ

     Bireysel Makaleleri:

 1. Devre Mülk Hakkı ve Bu Konuda Noterlerin İşlevi Türkiye Noterler Birliği, 1989 Sayı: 62
 2.  3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Ana sözleşmenin İntibakı Ve Hukuki Sonuçları Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı:3
 3. 3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Kooperatiflerin Taşınmaz Alımı ve Satımı İşlemlerinin Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Değerlendirilmesi Ankara Barosu Dergisi, 1989 Sayı: 5
 4. Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Sebebi İle Çekilen İki Haklı İhtarın Niteliği İle Buna Bağlı Yargıtay İçtihatlarının Eleştirisi Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1989 Sayı:6
 5. Tele faks Cihazları (Faksimile) İle Gönderilen İrade Beyanlarının Medeni Hukuk Ve Usul Hukuku Açısından Sonuçları Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 1
 6.  Taşınmaz Hukuku Açısından Yapı Kooperatiflerinde Amaç Gerçekleşmeden Ortaklara Arsa Dağıtabileceğine İlişkin Ana sözleşme Hükümlerinin Değerlendirilmesi Ve Kooperatifler Kanunu İle Kat Mülkiyeti Kanunu Hükümlerinin Çatışmasından Doğan Hukuki Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1990 Sayı: 4
 7.  Kooperatifler Kanunu Değişikliği Ve Yeni Örnek Ana sözleşmeler Karşısında Türk Borçlar Ve Ticaret Hukuku Açısından Konut Yapı Kooperatiflerinde Ortaklık Payı Dışındaki Ödemelerin Niteliği İle Bu Borçlarda Temerrüdün Hüküm Ve Sonuçları Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:4
 8.  Kat Mülkiyetinde Bahçenin Niteliği ve Ortak Yer – Eklenti Ayırımı İçerisindeki Yeri Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1990 Sayı:1
 9.  Kat Mülkiyetine Bağlı Eklentiler ve Bu Konudaki Taahhüt İşlemlerine Yönelik Hükmün Temelsizliği Adalet Dergisi, 1990 Sayı: 4
 10.  Semenin Aralıklı Olarak Ödendiği Satım Akdinde Temerrüt Nedeni İle Fesih Sonucu Kısmi Tediyenin Satıcıda Kalacağına İlişkin Şartların Hukuki Sonuçları Türkiye Noterler Birliği, 1990 Sayı: 65
 11. Türk Hukukunda Hacizlerin Şerhle Kazandığı Hukuki Nitelik Ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçların İrdelenmesi Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 2
 12. Türk Hukukuna Özgü Olarak Merkez Bankası Kanunu ve Buna Dayanılarak Çıkarılan Tebliğler Karşısında Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Kısmen Peşin Ödemeli Satışlarda Malın Tesliminde İfa Zamanına Bağlı Sorunlar Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1991 Sayı:1
 13. Borçlar Hukuku Açısından Tüketilen Doğal Kuvvet Bedellerinin Başkası Tarafından Ödenmesinden Doğan Hukuki Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1991 Sayı: 1
 14. Kat İrtifakında Yönetim, Adalet Dergisi
 15. Kat İrtifakında Yapının Bitirilmemesi Nedeni İle Sona Erme ve Yaygın Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar Ankara Barosu Dergisi, 1992 Sayı: 3
 16. Kat İrtifakının Devri Zorunluluğu Ve Yatay Kat İrtifakında Doğurduğu Sorunlar Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1992 Sayı: 2
 17. Kat İrtifakına Geçiş Kararına Uymama Nedeni İle Paydaşlıktan Çıkarma Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993 Sayı: 1
 18. Nişanın Bozulmasında Cayma Akçası ve Cezai Şart (MK. 83. Madde Değişikliği) Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1995 Sayı:4
 19. Paydaşlıktan Çıkarma Davası İle İlgili Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Hakkında Düşünceler Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1996 Sayı: 2
 20. Tapu Daireleri Uygulamaları Üzerine Düşünceler İstanbul Barosu, 2012 Sayı: 4
 21. Genç Hukukçulara Birkaç Öğüt; Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014 Sayı:1
 22. 2014/12321 Başvuru Numaralı Faik Tari ve Sultan Tari Başvurusuna İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin Fahiş Hatalı Kararının Eleştirisi ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Dönme Hakkında Ayni Etkili Dönme Görüşüne ve Özellikle Yargıtay 15.HD. nin Yerleşik Kararlarındaki “Avans Tapu” Nitelemesine İlişkin Eleştiriler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2018 Sayı: 135

 

         Ortak Makaleler:

 1. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Değerlendirilmesi, (Ar. Gör. Herdem Belen ile)
 2. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Kanuna Toplu Yapı ile İlgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi ( Öğr. Gör. Hafize Erden ile)
 3. Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşünceler, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C II.  (Melek Yüce ile)
 4. Kırk Akıllının Kuyudan Çıkaramadığı Taş: MK. “Madde 700” Hükmünce Pay Üzerindeki İntifa Haklarının Paylı Hâlin Giderilmesi Davalarına İlişkin Hukukî Sonuçlar, İstanbul Barosu 2007 Sayı: 3 (Dr. Melek Bilgin Yüce ile)
 5. Son Değişiklik Çerçevesinde Kadastro Tespitinden Önceki Ayni Hak İddialarında Hazinenin Kusursuz Sorumluluğuna İlişkin Düşünceler İstanbul Barosu, 2009 Sayı: 4 (Av. Nurgül Kutlu ile)
 6. Tarım Arazilerinde Yapı İnşa Etme Ve Özellikle İkamet Amaçlı Yapılara İlişkin Sorunlar İstanbul Barosu, 2009 Sayı: 6 ( Gönül Çeliker ile)
 7. Kamulaştırmasız El Atma Sonucu Dava Hakkının Kaybolmasına Dayalı Hakların 5999 Sayılı Değişiklikle Korunması, Erzan Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara 2012. (Emel Ünal İle)
 8. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları  İstanbul Barosu, 2013 Sayı: 1 (Dr. Tuba Akçura Karaman ile)
 9. 6306 Sayılı Yasa Uygulamalarında Arsa Payının Düzeltilmesi Davasına İlişkin Hüküm ve Sonuçları, İstanbul Barosu Dergisi, 2013 Sayı: 5 (Av. Berna Çakmak ile)
 10. 6306 Sayılı Yasa Uyarınca Dönüşüme Bağlı Güncel Sorunlar (Av. Berna Çakmak ile)
 11. Avukatlık Ücretine İlişkin Kamulaştırma Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2013 Sayı: 128  (Av. Sezgi Cihan Bahadır ile)
 12. Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma İle Açılan Davalar (Tescili İsteme Davası/ Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası) İstanbul Barosu Dergisi, 2014 Sayı: 6 (Ar. Gör. Gülşah Sinem Aydın ile)
 13. Temsil Yetkisi(Galat-ı Meşhur Olarak Vekâletname)Konusunda Yanılgılar Üzerine Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, Mart 2014 Sayı:135 (Av. A. Göktuğ Kaya ile)
 14. 6306 Sayılı Yasaya İlişkin Güncel Uygulama Hataları Üzere Düşünceler Legal Hukuk Dergisi, Temmuz 2014 Sayı: 139 (Stj. Av. Nazlı Osmanağaoğlu ile)
 15. Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Satışında Sözleşmeye Konulan “Bedelin Nakden ve Peşin” Alındığına Dair Kayıtların Yarattığı Sancılar Üzerine Düşünceler Legal Dergisi, Ağustos 2014,sayı:140 (Arş. Gör. Gülşah Sinem Aydın ile);
 16. Yapı Kooperatifleri Tarafından Yönetilen Kat Mülkiyeti Oluşumlarına Yönelik Eleştiriler. Legal Dergisi Ocak 2016.Cilt:14 Sayı:157 (Av.Sezgi Cihan Ernas ile )
 17. Birlikte Mülkiyette(Paylı Mülkiyet/Elbirliği Mülkiyeti)Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6306 Sayılı Kanun’a Dayalı Uygulama Maltepe Üni. Hukuk Fak. Dergisi Yıl:2015 Sayı:1(Arş. Gör Gülşah Sinem Aydın ile)
 18. Geçerli Sebebe Dayanmaksızın Kullanılan Bozucu Yenilik Doğuran Hakkın Hukuki Sonuçları ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Eleştiri. İstanbul Barosu Dergisi Cilt:90 Sayı:2016/3 (Arş. Gör. Müge ÜREM)
 19. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargıtay Kararları İle Yaratılan “Avans Tapu” Kavramına Yönelik Eleştiriler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2016, Sayı:1 (Arş. Gör. Müge ÜREM)
 20. Bağışlayana Dönme Koşullu Bağışlama Şerhinin Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi (İzale-İ Şuyu) Davasına İlişkin Sonuçları Ve Paya Bağlı İntifa Hakkına Dayalı Olumsuzluklardan Ders Alınmayışı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ne Armağan, 2016. (E. Sabâ Özmen – Müge Ürem) Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Dergisi Özel sayısı. Cilt:11.Sayı:145-146 Eylül-Ekim 2016
 21. Evli Kişiyle Birlikte Olan Kadına/Erkeğe Yöneltilen Manevi Tazminat Talebi Ve Özellikle Konuya Ilişkin Yargıtay Kararları Üzerine Düşünceler (Prof.Dr.Etem Saba Özmen/Yrd.Doç.Dr.Gülşah Vardar Hamamcıoğlu) Marmara Üni. Hukuk Fak. Hukuk Araştırmaları Dergisi. Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, II.cilt yıl:2016 sayı:3
 22. 6306 Sayılı Kanun Uyarınca Paylı Mülkiyet Sürecinde Paylaşma Davasına ( İzale-i Şuyu) İlişkin Hüküm ve Sonuçlar,  Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2018, Cilt: 16 Sayı :188 ( Dr. Öğretim Üyesi Gülşah Sinem Aydın ile)

 

C. Hizmet Sunulabilecek Alanlara İlişkin Temel Başlıklar

Türkiye Cumhuriyeti yeni sistem yapılanmasında dinamik bir Bakanlık oluşumuna hizmet etmek amacıyla güncel mevzuatta değişiklik yapmak artık ihtiyaçtan çok elzem hale gelmiş olup; on bir ayrı branştan oluşan Gayrimenkul Hukuku’nda edinilen yaklaşık 40 yıllık tecrübe ile; aşağıda başlıklar halinde sıralanan konularda çözüm önerileri getirilecektir:

 • Kat Mülkiyeti Kanunu:

          1965 yılından kalan hükümleri ile her ne kadar değişikliğe uğramış olsa da günümüz toplu yapı yapılaşmalarının sorunları konusunda artık yetersiz kalan Kat Mülkiyeti Kanunu mevcut koşullar gözetilerek yeniden kaleme alınacaktır.

 • Tapu Kanunu:

          Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana kullanılan ve fakat artık işlevini yitirmiş kurumların çağdaş teknolojiye dayalı hukuki alt yapısının yenilenmesi, tapunun aleniyetinin elektronik ortamda sağlanması ve Noterlerin işlevinin arttırılarak tapunun güven sorumluluğunun yalnızca sicile yönelik koordinasyonu

 • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun (6306 Sayılı Kanun) ve Uygulama Yönetmeliği

          Türkiye’nin yoğun gündemi “Kentsel Dönüşüm” sürecinde yaşanan sıkıntıların hukuki temele dayalı olarak önlenmesi, uygulamanın pratikleştirilmesi adına yaklaşık 300 maddeden oluşan  Uygulama Yönetmeliği hazırlanması ve mevzuatta da bu amaçla gerekli değişikliklerin yapılması,

 • İmar Kanunu

          Planların kesinleşme sürecinde yaşanan sıkıntılar ve davalara bağlı olarak gelişen zaman ve menfaat kayıplarının önlenmesi amacıyla pratik çözüm önerileri

 • Kamulaştırma Kanunu

          Uygulamada yaşanan sıkıntılı yargı süreçlerinin önüne geçecek ve vatandaşlar mağdur edilmeksizin kamu hizmetinin bir an önce sağlanmasına yönelik olarak kamulaştırma mevzuatının baştan kaleme alınması.

 • Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

          Konut satışları ile ilgili piyasadaki olumsuz gelişmeleri önleyici hüküm önerileri

 • Yabancı Yatırımların Önünün Açılmasına Yönelik Tedbirler

          Gelişmiş ülkelerde yer alan “Trustee Company” ve hukukumuzda “Garantörlük Hizmetleri” olarak temelini bulan kurumun Türk mevzuatına uyarlanması ve böylelikle gerek yabancı yatırımların önünün açılması gerekse de 16 adet gayrimenkul yatırımı sorunun çözüme kavuşması

 • Turizm Yatırımlarının Desteklenmesine Yönelik Tedbirler

          Turizm amaçlı yatırımların desteklenmesi ve sektörel gelişimin sağlanması  amacıyla mevzuat değişikliği önerileri

 • Mortgage Yasası-Gayrimenkul Yatırım Sertifikaları

          Hayata geçirilmesi ve işlerlik kazanabilmesi için tecrübeye dayalı öneriler, mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması

 • Hazine ve Diğer Kamu Tüzel Kişiliklerine Ait Atıl Kapasite Oluşturan Taşınmazların Değerlendirilmesi

          Kamu taşınmazları açısından oldukça zengin olan ülkemizdeki kıyı, orman ve kültür ve tabiat varlığı arazileri ile tarım arazilerinin dışında kalan arazilerin devlet yapısı altında projelendirilmesine yönelik öneriler, mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması

 • Devremülk ve Devre-Tatil Mevzuatı

          Esasen ülkemiz sosyo-kültürel yapısına oldukça uygun düşen bir sistem olan devremülk-devre tatil sisteminin maalesef kötü uygulamalar sonucu meydana getirdiği genel endişenin ortadan kaldırılmasına ve güven ortamının yeniden tesis edilerek sistemin tercih edilirliğine yönelik mevzuat değişikliklerinin kaleme alınması, sistem önerilerinin getirilmesi, devreli tatil yatırımlarının yabancılara satışında tedbir önerileri ve Uluslar arası Değişim Programlarında ülkemiz tesislerinin de yer almasını sağlayacak öneriler getirilmesi


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…