Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,22 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Tasfiye Halindeki Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi

20,00 TL
2,00 TL

Bu kitap 865 kez incelendi; 3 adet satıldı.

Ticaret şirketlerinin birleşmesi, günümüzün rekabetçi piyasa dengesine uyum sağlayabilmek adına gerçekleştirilen bir yeniden yapılandırma işlemidir. Türk Ticaret Kanunu m. 134 ve devamı hükümlerinde düzenlenmiş olan birleşme, uygulamada önemli bir finansman modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu işlem ile; birden fazla şirketin malvarlıkları birleşmekte, devrolunan şirketler tasfiyesiz olarak sona ermekte ve birleşen şirket ortaklarına devralan/yeni kurulan şirkette belirli oranda pay veya ayrılma akçesi verilmektedir. Fiil ehliyeti, tasfiye amacı ile sınırlandırılmış olan tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye katılması, dikkate layık bir meseledir. Hakikaten tasfiye; şirket malvarlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilip borçların ödenmesi ve akabinde halen bir paranın artması halinde bu meblağın pay sahiplerine tasfiye payı olarak dağıtılıp şirketin ticaret sicilindeki kaydının terkin edilmesini amaçlayan bir süreçtir.

Kanun koyucu, TTK’nın 138.maddesinde, tasfiye halindeki bir şirketin, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamış ve devrolunan şirket olması şartıyla birleşmeye katılabilmesine imkan sağlamıştır. Tasfiye halindeki şirket, devrolunup sicilden terkin edileceğinden dolayı, birleşme kararı ile şirketin tasfiye sürecinden çıkıp varlığını devam ettirmesi mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte tasfiye halindeki şirketin dağıtılmamış olan maddi ve gayrimaddi malvarlığının atıl vaziyete dönüşecekken yeniden ekonomiye kazandırılması verimli bir finansman modelidir. Öte taraftan tasfiye halindeki şirketin malvarlığının dağıtılmaya başlanmamış olması şartı ile, şirketteki menfaat gruplarından biri olan alacaklıların korunması amaçlanmıştır. TTK m. 548’de düzenlenen anonim şirketlerin tasfiyesinden dönülmesine ilişkin hüküm de konu ile doğrudan ilgili olduğundan çalışma kapsamında irdelenecektir. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8, 18, 19 ve 20.maddelerinde düzenlenmiş olan birleşme işlemi neticesindeki vergi muafiyetlerinin incelenmesi de çalışmanın kapsamı içindedir. Zira bahsi geçen hükümler bir taraftan kamunun zarara uğramasını engellemeyi amaçlamakta öte taraftan da şirket birleşmelerinde ciddi anlamda vergisel avantajlar sunmaktadır.

Tasfiye halindeki bir şirketin birleşmeye konu edilmesinin amacı ve işlevi ile şirketler hukukundaki anahtar kavramların başında gelen şirket menfaati arasındaki ilişkiler de çalışmada önem arz eden meseleler arasındadır. Uygulamada azımsanmayacak sayıda örneği olan sermaye kaybına uğramış veya borca batık halde bulunan tasfiye halindeki şirketin birleşmeye katılması TTK m. 139’daki ilave şartları da gerektirmekte olup çalışmada bu hususlara da yer verilecek ve iflas kararı ile tasfiye sürecine girmiş bir şirketin birleşmeye katılıp katılamayacağı da incelenecektir.

Nihai olarak çalışmada, tasfiye halindeki şirketin birleşmeye katılmasının şartları, unsurları, amacı ve işlevi uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, Tasfiye, Yeniden Yapılandırma, Borca Batıklık

Akademisyen

Prof. Dr. Mehmet HELVACI

  • Eğitim Sayısı 15
  • E-Kitap Sayısı 1
  • Eğitim Alan Kişi Sayısı 0
  • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 3

Eğitmen Hakkında

Sosyal Medya


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…