Menu

Arama Yapın

+250 Saatlik Hızlandırılmış HMGS KAMPI Başlıyor!

Menu

Akademisyen

Prof. Dr. Aslı MAKARACI

 • Eğitim Sayısı 17
 • E-Kitap Sayısı 3
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 164
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 0

Eğitmen Hakkında

Eğitim

 1.  
  1. Galatasaray Lisesi
Akademik Formasyonu
1995-2000        Hukuk Lisansı
Hukuk Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi
Ortalama: 3.72/4

2000–2003                 Hukuk Yüksek Lisansı

                                   Sosyal Bilimler Enstitüsü, Galatasaray Üniversitesi

                                    Tez Konusu : « Taşınır mallara ilişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi »

            Tez Danışmanı : Doç. Dr. Murat Engin

                                  

2003-Eylül 2008        Özel Hukuk Doktorası

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Galatasaray Üniversitesi

Tez Konusu : « Konut Finansman Sisteminde İhraç edilen Menkul Kıymetler ve Teminatları »

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Özer Seliçi

Mayıs 2015                Doçent

İş Bilgileri

 

8-10 2000       Stajyer Avukat (Garanti Bankası)

2000-2002      Avukatlık Stajı ( İstanbul Barosu)

2000-2008      Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2008-2009      Öğretim Görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

2009-              Öğretim Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Bildiği Diller

 • Fransızca
 • İngilizce
 • Almanca (Başlangıç)

 

İdari Görevler:

 

Eylül 2009- Nisan 2013         Bah. Üni. Hukuk Fak. Yönetim Kurulu ve Fak. Kurul Üyesi

2011-2018                              Kazancı Bah. Üni Dergisi Yayın Kurulu üyesi

2009-                                      Hukuk Fakültesi COOP Kordinatörü

2012 Eylül                             Sosyal Bilimler Enst. Özel Hukuk Yüksek Lisans Koordinatörü

Haziran 2012 - Haziran 2014            Erasmus Koordinatörü

Eylül 2011- Eylül 2014         Sosyal Bilimler Enst. Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku  Yüksek Lisans Koordinatörü

Eylül 2014- 2018                   Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Üyesi

 

Yayın Listesi:

 

1- Leon Duguit (Editör: Aslı Makaracı, Yalçın Tosun): “Egemenlik ve Özgürlük”, Devlet Kuramı, Derleyen: Cemal Bali Akal, s. 379-402.

2- Makaracı, Aslı: “Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi”, Ankara 2007 (kitap).

3- Makaracı, Aslı: “The Modifications in The Turkish Civil Law”, Transformation of The Role of The Judiciary Within a  European Integrated Context, Themis Project, 2006, London. (Tebliğ Özeti).

4- Makaracı, Aslı: “Tüketicinin Konut Kredi Sözleşmesi İmzalamadan Önce Dikkat etmesi Gereken Hususlar, Güncel Hukuk Dergisi.

5-  “Numara Taşınabilirliğinin Aboneler Açısından Değerlendirilmesi” başılıklı Seda Öktem’le birlikte yazılan makalenin yayını (7,5 puan) Güncel Hukuk Dergisi Şubat 2009

 6- “Olağanüstü zamanşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanılması şartları Işığında 19 Ocak 2007 Tarihli Yargıtay İçtıhadı Birleştirme Kararının Değerlendirilmesi” adlı Mehmet Erdem ile birlikte yazılan makelenin Kazancı Dergisi Mart Nisan 2009 sayısında yayını (7,5 puan)

7- “Konut Finansman Sisteminde İhraç edilen Senetler ve Teminatları” adlı kitabın basımı (30 puan), 2009

8- “Soybağının Reddi Davasında yer alan hak düşürücü sürenin iptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının İncelenmesi”, Kazanci Hukuk Dergisi, Mayıs Haziran 2010.

9- “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Konut Kredi Sözleşmesinin Şekli ve Şekle Aykırılığın Sonuçları”, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul 2011.

10- 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nda Taksitle Satım Sözleşmesine İlişkin Getirilen Düzenlemeler, Legal Hukuk Dergisi, C. 10, S. 111, Mart 2012 (Seda Öktem Çevik’le birlikte)

11- “Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinin Uygulanması”,   Legal Hukuk Dergisi, C. 10, S. 120, Y. 2012, s. 97-122.

12- “Medeni Hukuk Açısından Klinik araştırmalarda Gönüllülerin Rızası”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 113-114, s. 41-77.

13- Taşınır Rehni sözleşmesi, İstanbul 2014.

14. “Türk Borçlar Kanunu’nda Getirilen Geçici Ödemeler Hakkında Düşünceler”, Diğer yazar, Gülen Sinem Tek, Prof. Dr. Polat Soyer’e Armağan, C. II, s. 1111-1141, İzmir 2014.

15- “Prof. DR. İsmet Sungurbey’e Armağan C. I,  İstanbul Barosu Yayınları, Yayın No. 245, 2014/11, Ekim 2014, s. 321-344.

16- “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı, 26 Nisan 2014 tarihli Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, Bilgi Üniversitesi, Mayıs 2015.

 1.  “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Türk Eşya Hukuku İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi”,  Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, Ekim 2014.
 2. Clause abusive en droit civil turc”, La réforme du droit des contrats, Journée Franco-Turque, Actes du colloque, İstanbul le 30 mars 2014.
 3. “Türk Borçlar Kanunu Madde 225/II Hükmünün Değerlendirilmesi” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Yıl: 2016, C. 22, Sayı 3, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, II. Cilt, s. 1915- 1930.
 4. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Gereğince Ayıplı Hizmet Hükümlerinin Uygulama Alanı” Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, C. 11, S. 145-146, Eylül-Ekim 2016, Prof. Dr. Özer Seliçi’nin Anısıa Armağan, s. 507-538.
 5. Şubat 2018-09-27      İstanbul Şerhi ‘geçici ödeme” m. 72. Gülen Sinem Tek
 6. İstanbul Şerhi Kira sözleşmesi m. 327-338. Şubat 2018-09-27
 7. “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yetkilendirme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Şekli”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 173-174, Ocak-Şubat 2019, s. 9-34.
 8. "Concepts, intérêts et valeurs dans l'interprétation du droit positif", Tome LXVII année 2017, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2018.
 9. “Yoksulluk Nafakası: Süreye İlişkin bir Çözüm” Güncel Hukuk, Ocak-Şubat 2019, S. 175.
 10. İstanbul Şerhi C. I, Geçici Ödeme, m. 72, Gülen Sinem Tek İstanbul 2019.
 11. İstanbul Şerhi C. III., Kısmi Ödemeli Satış, Taksitle Satış,  m. 253-263. Seda Öktem Çevik, İstanbul 2019
 12. İstanbul Şerhi, C. III, m. 327-338. Kira sözleşmesinin sona ermesi ve hapis hakkı, İstanbul 2019.
 13. “Ticari işlemlerde Taşınır Rehni Kanununun lex commissoira Yasağına İstisna Getirip Getirmediği Üzerine Bir Değerlendirme”, Yıl 2019, Volume 10, issue 2, p. 745-757.
 14. Medeni Hukuk Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seda Öktem Çevik, Gülen Sinem Tek, Şefika Deren Gündüz ile birlikte, İstanbul, Aralık 2019.
 15. “Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi”, Seda Öktem Çevik ile birlikte, Nisan 2020, blog.lexpera.com
 16. Aile Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Seda Öktem Çevik, Gülen Sinem Tek, Şefika Deren Gündüz ile birlikte, İstanbul, Nisan 2020.

 

Konferanslar:

 

1- 27.3.2003                “Yeni Tüketici Kanunu Değişikliği” Konulu Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği konferansta konuşmacı

2- 16.03.2006              Avrupa Kamu Hukuku Merkezi, Uluslararası Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Mahkemelerin Rolü Konferansı, “Yeni Medeni Kanunun Kadın Haklarına İlişkin Getirdiği Yenilikler” başlıklı tebliğ

3- 17.6.2006                Avrupa Kamu Hukuku Merkezi, Uluslararası Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Mahkemelerin Rolü Konferansı, “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Değişen Medeni Kanun ve Hakimin Rolü” başlıklı tebliğ

4-3.03.2007                 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Global Hukuk Eğitimi Programları “TCK – CMK SERTİFİKA PROGRAMI” “Uzun Vadeli Konut Finansman Sistemi-Mortgage” başlıklı tebliğ

5- 19.05.2010             Alman ve Türk Hukukunda Çocuk Adalet Sistemi ve Çocuğun Korunması Sempozyumunda “Aile Hukukunda Koruma Tedbirleri” başlıklı Tebliğ

6- 16.04.2011             “Yeni Borçlar Kanunu” başlıklı konferansta konuşmacı, Zonguldak Barosu

7-29.04.2010              Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi’nin Edirne’de düzenlediği konferansta “Yeni Borçlar Kanunu” konulu konuşma

8- 23.06.2011             “Yeni Borçlar Kanunu” başlıklı konferansta konuşmacı, İzmit Barosu

25.03.2012                 “Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları” “İsmet Sungurbey’a Armağan, “Para Borçlarının İfası”, İstanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesi.

14 Mayıs.2012           “Yeni Türk Borçlar Kanununda Getirilen Değişiklikler, “Haksız Filler ve Satım Sözleşmesi Türleri”, Konuşmacı,  İstanbul Noter Odası.

17 Eylül 2012             İstanbul Barosu Hukuk Eğitim Merkezi “Türk Borçlar Kanunu” Seminerinde “Borçların İfası” konulu ders verildi

22 Eylül 2012             Zonguldak Barosu’nda “Yeni Borçlar Kanunu” konulu Konferansta tebliğ (Satım sözleşmesi ve çeşitleri)

29 Eylül 2012            “Hukuk ve Tıp Mensupları Arasında Ortak Dil”  konulu Konferansta

Hukuk Mahkemesi Kararı İrdelemesi konuşması

27 Nisan 2013            Bahçeşehir Üni. Hukuk Fak. Düzenlediği “Anayasal Mahkemesi Bireysel Başvuru konulu Seminer’de “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8 maddesi Işığında Özel Hukuk Açısından Ailenin Korunması”

15 Mayıs 2013           Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Sağlık Çalışanlarının Hukuki ve Cezai Sorumluluğu – Tıp Hukuku” konulu sempozyum’da “Hukuki Sorumluluklar”

8 Haziran 2013           Malatya Barosu’nda düzenlenen “Anayasal Mahkemesi Bireysel Başvuru konulu Seminer’de “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8 maddesi Işığında Özel Hukuk Açısından Ailenin Korunması”

31 Mars 2014             “Protection  contre les clauses abusives” Journé” franco-turque, La réforme du droit des contrats.

26 Nisan 2014            “Yeni Tüketici Kanunu Konferansı”nda “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı” başlıklı Tebliğ, İstanbul Bilgi Üniversitesi.”, 26 Nisan 2014 tarihli Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, Bilgi Üniversitesi, Mayıs 2015.

12 Haziran 2014         “Haksız Şartlar”, Medeni Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Mart 2015                  “Clause abusive en droit civil turc”, La réforme du droit des contrats, Journée Franco-Turque, Actes du colloque, İstanbul le 30 mars 2014.

Nisan 2016                 Çocuk Adaletinde Yeni Arayışlar, Mevzuat ve Yönetim Çalıştayı

3-4 Haziran 2016       Prof. Dr. Seliçi’nin Anısına “Teminat Hukuku Sempozyumu”nda “Taşınır Rehni” başlıklı tebliğ.

20 Ekim 2016             İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  “Eşya Hukukuna İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu”’nda  “Motorlu araç Rehninde Teminat Altına Alınan Alacağın Belirliliği İlkesi” tebliği.

08.03.2017                 Bahçeşehir Üniversitesi, Kentte ve Göçte Kadın adlı konferansta “Kadının Soyadı” başlıklı tebliğ.

07.04.2017                 Prof. Dr. Özer Seliçi Anısına Armağan Takdim Töreni, Ticari işlerde Taşınır Rehni Kanununa İlişkin İlk tespitler konferansı “Lex Commissoria Anlaşması ve Taşınır Rehninin Sona ermesi” başlıklı tebliğ.                       

24.11.2018                 Galatasaray Üniversitesi Yoksulluk Nafakası Çalıştayı, Moderatör.

27.03.2019                 “Yoksulluk Nafakasında Süre”, “Kadın Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu,”, 27 Mart, Bahçeşehir Üniversitesi.

02.05.2019                 “32 Sayılı Kararın İnşaat Sözleşmelerine Etkisi”, İnşaat ve Taşınmaz Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi.

08.05.2019                 “Tüketici Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu” “Ayıplı İfaya İlişkin Hükmün Eleştirisi” Başlıklı tebliğ.

28.02.2020                 Türk Medeni Kanun Hükümlerinin Çocuk Haklarına Uyumlaştırılması Sempozyumu, “Çocuun Tıbbi Müdahalelere Karşı Koruması” tebliğ

 

Yapılan Atıflardan bazıları:

 1. Oğuzman/Seliçi/Oktay Özdemir: Eşya hukuku, İstanbul 2009. (Konut finansman sisteminde ihraç edilen menkul kıymetler ve teminatları)
 2. Murat Aydoğdu: Konut Finansman Sistemi, İzmir 2010. (Konut Finansman sisteminde ihraç edilen menkul kıymetler, Tüketicinin Konut Kredi Sözleşmesi İmzalamadan Önce Dikkat etmesi Gereken Hususlar)
 3. Nomer, Haluk: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010 ( Kampanyalı Satım Sözleşmesi).
 4. Alper Gümüş: Borçlar Hukuku Özel Hükümler. (taksitle satım sözleşmesi)
 5. Cem Akbıyık: Soybağı ,Hukuk Fakültesi dergisi, 20120/1.
 6. Serkan Ergüne:  Mustafa Dural’a Armağan (taksitle satım sözleşmesi)
 7. Zevkliler/Gökyayla: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 13. Bası: (Kampanyalı Satım sözleşmesi; Taksitle satım sözleşmesi).
 8. Orhan Emre: “Alacaklıya Rehni Özel yoldan paraya Çevirme etkisi Verilmesi”, DEÜHFD, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. III, 2855-2880, dn. 18, 28, 31, 33, 39, 41, 49, 55.
 9. Badur, Emel:”Geçici Ödemeler”, Terazi C. 11, S. 114, Şubat 2016,s. 14- 25.
 10. Pekcanıtez, Hakan: Usul Hukuku, Geçici Ödemeler.
 11. Bankacılar Dergisi, Mart 2017, Sefer Oğuz, Taşınır Rehni.
 12. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Taksitle Satış Sözleşmesi, Arş. Gör. Mustafa ÜNLÜTEPE, 2014/2 Ankara Barosu Dergisi, Taksitle satım sözleşmesi
 13. Güken Sinem Tek, Ulaşım Araçlarının İpoteği, Taşınır Rehni kitabı.
 14. Teslime Bağlı Taşınır Rehninde Rehin Konusu Taşınıra İlişkin Özellikler Emre SELÇUK, İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 90 • Sayı: 1 • Yıl: 2016, Taşınır rehni sözleşmesi kitabı.
 15. Remzi Demir, Türk Borçlar Kanunu Açısından Taksitle Satım Sözleşmelerinde Tek Taraflı Bağlamazlık, Çankaya Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Ekim 2016, (Taksitle satıma ilişkin esere atıf yapılmış.
 16. Kahraman, Zafer: Ticari İşletmelerin Devrinde Aktif ve Pasiflerin İntikali, Bau Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 145-146, Eylül-Ekim 2016. (Taşınır Rehni Sözleşmesi Kitabına Atıf).
 17. AKBIYIK, Cem: Anayasa Mahkemesinin Soybağı Hukuku Alanındaki Kararlarının Toplu Değerlendirilmesi, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisi, Sayı 1, Haziran 2012, ( Soybağının Reddi davalarında hak düşürücü sürelere ilişkin anayasa mahkemesi kararına ilişkin makaleye atıf)
 18. Tosun Yalçın/Baş, Ece: Soybağının Reddi Davasında ve Babalık DavasındaSürelerine İlişkin anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi, Bau Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 123-124, Şubat-Mart 2015 (Soybağının Reddi davalarında hak düşürücü sürelere ilişkin anayasa mahkemesi kararına ilişkin makaleye atıf).

 

Tez Danışmanlığı:

 1. Cazibe Ebru Yücel: Adi Ortaklıkta Temsil Ocak 2011.
 2. Aslı Uluçay: 6570 Sayılı Kanuna Tabi Taşınmazlar Açısından Kira Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri, İstanbul Eylül 2010.
 3. Yaren Seçer: Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, İstanbul Eylül 2010.
 4. Ogeday Çuhadar: FIDIC Standart İnşaat Sözleşmelerinde İş Sahibinin Esaslı Borçları İstanbul, Eylül 2010.
 5. Selim Baskın: Kampanayalı Konut Satımında Ayıba Karşı Tekeffül Borcu, İstanbul Temmuz 2011.
 6. Arzu Çırasunlar: Konut Finansmanı Macıyla Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmlerinin Kuruluşu ve Hukuki Niteliği, Ağustos 2011.
 7. Serap Çelik: “konut Finansmanı Amacıyla Yapılan Konut Kredi Sözleşmesi”, Haziran 2012.
 8. Yeşim Ayata: Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları” Ocak 2013.
 9. Kübra Köroğlu: Gerçek Kişilerin Taraf Olduğu Kefalet Benzeri Garanti Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Geçerlilik Şartları, Haziran 2014.
 10. Yeşim Yılmaz: “Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Bakımından Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun İncelenmesi”, Haziran 2015.
 11. Beyza Şermet, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Satım Sözleşmeleri”, Temmuz 2018.
 12. Büşra Birkan: “Eser Sözleşmesinde İş sahibinin Ayıp Sebebiyle Genel Hükümlere Göre Tazminat İsteme Hakkı”, Eylül 2018.

 

 

ÇALIŞTAY

1-3 Mart Mersin Çocuk Adalet Arayışı Çalıştay’ı Medeni Hukuk Oturumu Moderatörü

 

HAKEMLİK

Bahçeşehir Hukuk Fakültesi Dergisi, Özer Seliçi’ye Armağan “Adam Çalıştıranın Sorumluluğu”.

 

 

 

Sosyal Medya

Kurumsal Üyelikler İçin

Kurumsal Teklif Alın

Ekibinizin hukuk bilgisini yükseltin, kaliteli içeriklerle size yardımcı olmaya hazırız!

Ekibinize, Hukuk Eğitim’in birbirinden kaliteli eğitimlerine sınırsız erişim imkanı sunun.