Menu

Arama Yapın

Menu

Bu kitap, e-kitap formatında olduğu için 0,42 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

E-Kitaplar

Mirasa Konu Tarımsal Arazilerin Paylaşılması

 • Yayınevi: Aristo Yayınevi
 • Yazar: Prof. Dr. Sezer ÇABRİ
 • Sayfa Sayısı: 58
 • Yayın Tarihi: 06.07.2021
 • Baskı: 1
 • Tür: E-kitap
 • Basılı Olsaydı Fiyatı: 20,00
20,00 TL
2,00 TL

Bu kitap 1580 kez incelendi; 70 adet satıldı.

Tarımsal arazilerin veya işletmelerin paylaşılması TMK m. 659-668 hükümleri arasında düzenlenmişti. Ancak 30/04/2014 tarih ve 6537 sayılı Kanunla söz konusu hükümler mülga edilmiş, tarımsal arazilerin[1] paylaşılması Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu m. 8/B-8/I hükümleri arasında düzenlenmiştir. Tarımsal arazilerin paylaşılmasının TKAKK’da özel olarak düzenlenmesinin temel sebebi, tarım arazilerinin bölünerek küçülmelerini engelleyerek tarımsal arazilerin ehil olan mirasçıya özgülenmesini sağlamaktır[2]. Ülkemizde günümüze kadar daha önce büyük olan tarımsal araziler miras yoluyla her geçişte küçük parçalara bölünmüş, bu da tarımsal arazilerden elde edilen verimin düşmesine sebep olmuştur. Tarım arazilerinin küçülmesi, arazilerden elde edilecek gelirin azalmasına, buna bağlı olarak da üretim için gerekli yatırımları yapılamamasına, bu da ülkenin tamamında üretim maliyetlerinin artmasına ve elde edilen tarım ürünlerinin azalmasına sebep olmuştur. Hatta uygulamaya bakıldığında tarımsal arazilere sahip birçok kişi yapılan masraflara nazaran elde edilen gelirin düşük olmasından dolayı tarımsal üretim yapmaktan vazgeçmiştir. TKAKK ile yapılan değişiklikle, tarım arazilerinin bölünmesinin engellenmesi, tarımsal üretimin devam etmesi için bu tür arazilerin ehil olan mirasçıya özgülenmesine ilişkin özel hükümler getirilmiştir[3]. Terekedeki tarımsal arazilerin paylaşılmasında özel hüküm niteliğindeki TKAKK m. 8/B-I hükümleri uygulanır. Tarımsal arazilerin paylaşılması sorunu birden fazla mirasçının bulunduğu hallerde söz konusu olur[4]. Tek bir mirasçının varlığı halinde tarımsal arazi mirasçıya kalır ve mirasçı tarımsal arazi üzerinde TKAKK’da getirilen kurallar dâhilinde dilediği gibi tasarruf edebilir[5].

Yürürlükten kaldırılan TMK m. 559 vd. hükümlerinde tarımsal arazilerin paylaşılması, tarımsal arazilerin mirasçılardan birine verilmesi “özgülenmesi” terimiyle ifade edilmişti. Oysa TKAKK’da “özgüleme” terimi yerine “mülkiyetin devri” terimi kullanılmıştır. Hangi terimin kullanılacağı Adalet Komisyonu’nda tartışılmış, komisyon, özgülemenin mülkiyetin geçişini sağlamadığı gerekçesiyle mülkiyetin devri terimini kullanmayı tercih etmiştir. Oysa Miras Hukuku’nda özgüleme terimi, özgülemeye ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte terekede yer alan mal veya hakkın ilgili mirasçıya geçmesini sağlar[6]. Bundan dolayı Komisyonun görüşünün hukukî dayanağı bulunmamaktadır[7]. Biz çalışmamızda tarımsal arazilerin paylaşılmasında da TMK’ya uygun olarak “özgüleme” terimini kullanılacağız.

 

[1]      TMK m. 659-668 hükümlerinde tarımsal arazilerin ve işletmelerin paylaşılması düzenlenmişken, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda sadece tarımsal arazilerden söz edilmiştir.

[2]      Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun temelini Anayasa’nın “Toprak mülkiyeti” başlığı altında düzenlenen 44. maddesi oluşturur. Bu hükme göre, “Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.”. Tarımsal taşınmazların paylaşılmasının özel olarak düzenlenmesinin sebepleri hakkında bkz. DURAL, Mustafa/ÖZ, Turgut, Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras Hukuku, Onbirinci Bası, İstanbul 2017, s. 508 vd.; YAVUZ, Cevdet/TOPUZ, Murat, “Toprak Koruma Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukukuna İlişkin Hükümlerinde Yaptığı Değişiklikler”, MÜHF-HAD, Y. 2015, S. 2, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’a Armağan, s. 666 vd.; SAĞLAM, İpek, “Tarımsal İşletmelerin Özgülenmesi Sorunu ve Bu Sorunun Tarım Reformu Açısından Değerlendirilmesi”, MÜHF-HAD, C. 16, S. 1-2, s. 201 vd.; AYDOĞDU, Murat, “Toprak Sistemimiz ve Bir Yerel Mahkeme Kararının Düşündürdükleri: 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Müşterek (Ortak) Mülkiyet İlişkisinde ve Ortaklığın Giderilmesi (İzalei Şuyu) Davasında Hangi Kapsamda Uygulanması Gerektiği Konusundaki Değerlendirmeler”, DEÜHFD, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, C. 19, Özel Sayı, Y. 2017, s. 9 vd.; ERDOĞAN, Kemal, “Tarım Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali”, SÜHFD, C. 24, S. 1, Y. 2016, s. 128 vd.; İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 13. Basım, İstanbul 2017, s. 505 vd.; ÖZÇELİK, Barış Ş., “5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda 6537 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler ve Değerlendirilmesi”, GÜHFD, C. XIX, Y. 2015, S. 1, s. 88 vd.; ÖZAY, Osman Levent, Tarım İşletmelerinin ve Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali, Ankara 2015, s. 147 vd.; AÇIKGÖZ, Osman, Tarım Arazilerinde Önalım Hakkı (Tarımsal Önalım Hakkı), İstanbul 2018, s. 73-74; SEROZAN, Rona/ENGİN, Baki İlkay, Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara 2018, s. 598 vd.; İNAN, Ali Naim/ERTAŞ, Şeref/ALBAŞ, Hakan, Türk Medeni Hukuku, Miras Hukuku, 10. Bası, Ankara 2019, s. 579; EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek, Türk Miras Hukuku, Ankara 2019, s. 643 vd.; UYUMAZ, Alper/İLHAN, Onur, “Tarımsal Arazilerde Mülkiyetin Devri”, MÜHF-HAD, C. 24, S. 2, Aralık 2018, s. 862 vd.

[3]      Bkz. YAVUZ/TOPUZ, s. 667 vd.; DURAL/ÖZ, s. 508 vd.; AÇIKGÖZ, s. 73-74; AYAN, Mehmet, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 9. Baskı, Ankara 2016, s. 327 vd.

[4]      ERDOĞAN, s. 146-147.

[5]      Tarımsal arazilerin paylaşılmasına ilişkin getirilen kurallar emredici nitelikte olup, mirasçıların kanunda öngörülenler dışında başka bir yola başvurması kural olarak mümkün değildir. Bkz. BAĞCI, Ömer, “Tarımsal Arazilerin Miras Yoluyla Kalması”, Yargıtay Kararları Işığında Güncel Medeni Hukuku Problemleri Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Kasım 2018, Editörler: Tuğçe Tuzcuoğu-A. Hulki Cihan, İstanbul 2019, s. 458.

[6]      Mahkeme kararının ayni etkili olduğu yönünde bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Miras Hukuku, Hiç değiştirilmemiş 3. Bası, İstanbul 1987, s. 688-699; DURAL/ÖZ, s. 482; ESCHER, Arnold, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Erbrecht, Zweite Abteilung: Die Erbgang (Art. 537-640), Dritte Auflage, Zürich 1960, Art. 604, N. 5a; TUOR, Peter/PICENONI, Vito, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Erbrecht, 2. Abteilung, Der Erbgang, Artikel 537-640 ZGB, Zweite Auflage, Bern 1966, Art. 604, N. 4f-4g; ARAL, Fahrettin, Türk Medenî Hukukunda Mirasın Taksimi Dâvası, Ankara 1979, s. 59; OĞUZMAN, M. Kemal, Miras Hukuku, Gözden geçirilmiş 6. bası, İstanbul 1995, s. 321; DURAL/ÖZ, s. 493; SEROZAN/ENGİN, s. 609-610; EREN/YÜCER AKTÜRK, s. 625; OZANEMRE YAYLA, Tolunay, Mirasın Paylaşılması, Ankara 2011, s. 265; AVCI, Mehmet Özgür, Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması, İstanbul 2014, s. 154.

[7]      Benzer eleştiriler için bkz. YAVUZ/TOPUZ, s. 678; ERDOĞAN, s. 134 vd.

Akademisyen

Prof. Dr. Sezer ÇABRİ

 • Eğitim Sayısı 45
 • E-Kitap Sayısı 2
 • Eğitim Alan Kişi Sayısı 6431
 • E-Kitap Alan Kişi Sayısı 92

Eğitmen Hakkında

 

Prof. Dr. Sezer Çabri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Eğitim Durumu: 

            1998-2002 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

            2002-2005 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans

            2005-2010 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora

Eserler:

Kitaplar:

 1. İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma, Legal Yayınevi, ISBN (Yayın) No: 975-8654-98-5, İstanbul 2005.
 2. Konut Finansmanı Sözleşmeleri, Oniki Levha Yayınevi, ISBN (Yayın) No: 978-605-4396-33-7, İstanbul 2010.
 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu, Adalet Yayınevi,  ISBN: 978-605-146-251-6, Ankara 2013.
 4. “Ön Ödemeli Konu Satışı Sözleşmeleri”, Konut Sektöründe Tüketici Uygulamaları, 2. Cilt, Editörler: Hakan Tokbaş-Ali Şuphi Kurşun, Aristo Yayınları, ISBN (Yayın) No: 978-605-844-186-6, Aristo Hukuk Yayınları, İstanbul 2016, s. 67-132 (Ortak Eser, Bölüm Yazarlığı).
 5. “Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler (TKHK m. 49)”, Tüketici Hukuku Şerhi, ISBN: 978-605-84418-8-0, Aristo Hukuk Yayınları, İstanbul 2016, s. 795-818 (Ortak Eser, Bölüm Yazarlığı).
 6. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanın Şerhi, Adalet Yayınevi, İSBN: 978-605- 300-035-8, Ankara 2016.
 7. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, İkincisayfa Yayınevi, İSBN: 978-605-412-296-7, İstanbul 2017 (Ortak Eser: Mehmet Remzi-Sezer Aydın İsmiyle yayınlanmıştır).
 8. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 8. Bası, ISBN: 978-605-9274-03-6, İstanbul 2017 (Ortak Eser: Mehmet Remzi-Sezer Aydın isimleriyle yayınlanmıştır).
 9. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, İSBN; 605-927-415-9, İkincisayfa Yayınevi, İstanbul 2018 (Ortak Eser: Mehmet Remzi-Sezer Aydın isimleriyle yayınlanmıştır).
 10. “Ön Ödemeli Konu Satışı Sözleşmeleri”, İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, 2. Cilt, Editörler: Hakan Tokbaş-Ali Şuphi Kurşun, Aristo Yayınları, ISBN (Yayın) No: 978-605-2332, Aristo Hukuk Yayınları, 2. Bası, İstanbul 2018, s. 91-158 (Ortak Eser, Bölüm Yazarlığı).
 11. Miras Hukuku Şerhi Cilt-I, Oniki Levha Yayınevi, ISBN:  978-605-152-927-1, İstanbul 2018.
 12. Miras Hukuku Şerhi Cilt-II, Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2020 (Mayıs 2020’de çıkmış olacak).
 13. Miras Hukuku Şerhi Cilt-III, Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2020 (Mayıs 2020’de çıkmış olacak).

Makaleler:

 1. "Cezai Şart Borçlusunun Tacir Olması Halinde Fahiş Cezai Şartın İndirilip İndirilemeyeceği Sorunu", Sezer Çabri, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 11, Y. 2006, s. 913-929 (Hakemli).
 2. "Muhatap Bankanın Çek Hesabı Açma ve Çek Karnesi Vermesi ile Bundan Doğan Sorumluluğu", Sezer Çabri, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/2, Y. 2006, 169-181 (Hakemli).
 3. "Aile Konutu Şerhi", Sezer Çabri, Prof. Dr. Ergun Çetingil ve Prof. Dr. Reyagan Kender'e 50. Yıl Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 401-417.
 4. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşmeye Katılma”, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2011, S. 106, s. 3311-3333 (Hakemli).
 5. “Kampanyalı Satışlarda Kredi Verenin Sorumluluğu”, Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, Ankara 2011, s. 289-303.
 6. “Kamulaştırmasız El Atma Kavramının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 Tarihli Kararı Doğrultusunda Tanımlanması”, EÜHFD, C. XV, S. 1-2, Y. 2012, s. 77-104 (Hakemli, Ulakbim).
 7. Kira Sözleşmesinde Kiralananın Mülkiyetinin El Değiştirmesi veya Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmasının Sözleşmeye Etkisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 18, S. 3, Y. 2012, s. 163-200 (Hakemli, Ulakbim).
 8. “Türk Borçlar Kanunu’na Göre İfa Güçsüzlüğü ve Buna Bağlanan Sonuçlar”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s. 414-440 (Hakemli).
 9. “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Tapu Tahsis Belgelerine Etkisi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 107-108, Y. 2013, s. 89-118 (Hakemli, Ulakbim).
 10. “Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma”, Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul 2014, s. 143-174 (2014).
 11. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, 4. Tüketici Hukuku Kongresi,  20- 21- 22 Kasım 2014, İstanbul 2015, s. 205-240 (2015).
 12. Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi”, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, MÜHF-HAD, Özel Sayı, C. 22, S. 3, Y. 2016, s. 611-640 (Hakemli-Ulakbim).
 13. “Taşınmaz Satışında Satıcının Zapttan Sorumluluğu”, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, MÜHFHAD, Özel Sayı, MÜHF-HAD, Özel Sayı, C. 22, S. 3, Y. 2016, s. 581-610  (Hakemli-Ulakbim).
 14. “Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman (Yeniden Finansman), Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası”, 5. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 19-20-21 Kasım 2015, Ulusal, Ankara 2016, s. 41-62.
 15. Ticari Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı ile Erken Ödeme Tazminatının Sınırı”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, BÜHFD, Cilt: 11, Sayı: 145-146 Eylül - Ekim 2016, ISSN 1304-7949, s. 425-448 (Hakemli-Ulakbim).
 16. “Konut Finansmanında Bağlı Krediler”, 6. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 17-18-19 Kasım 2016, Ulusal, İstanbul 2017, s. 344-371.
 17. “Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği”, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, DEÜHFD, Cilt 19, Özel Sayı, Y. 2017, s. 377-413 (Hakemli-Ulakbim).
 18. “Ön Ödemeli Konut Satışınca Cayma ve Dönme Hakkı”, 7. Tüketici Hukuku Kongresi (Edi: Hakan Tokbaş/Fehim Üçışık/İsmail Çakır/Hamide Zafer), ISBN: 978-605-2332-69-6, İstanbul 2018, s. 293-325.
 19. “Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Kalması”, Özyeğin Üniversitesi-İstanbul Barosu Medeni Hukuk Sempozyumu 8-9 Kasım 2018 Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tuzcuoğlu  Dr. Öğr. Üyesi A. Hulki Cihan, ISBN: 978-605-7622-00-6, İstanbul 2019, s. 421-449.
 20. “Yargıtay Kararları Doğrultusunda Tüketici İşlemi Kavramı”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20 Kasım, Ankara 2019, s. 125-173 (ISBN-978-605-05-0427-9).
 21.  “Vasiyetnamenin Açılması”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 181-182, Y. 2019, s. 1645-1672 (Hakemli-Ulakbim).
 22. “Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğunun Kapsamı”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Editör: Gözde Zeytin Çağrı, İstanbul 2020 (ISBN: 978-625-7953-35-1).

Tebliğler:

 1. “Aile Konutu Şerhi”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Seminer (2007).
 2. “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma”, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul Barosu, Ulusal Sempozyum (27.05.2012).
 3. “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem Şartları”, Muğla Barosu, Ulusal Sempozyum (17.06.2012).
 4. “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borcun Üstlenilmesi”, Muğla Barosu, Ulusal Sempozyum (18.06.2012).
 5. “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, İstanbul, Seminer (27.03.2013).
 6. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Denge Hukukçular Derneği, İstanbul, Seminer (20.06.2014).
 7. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, Ulusal, İstanbul (22.11.2014).
 8. “İmar Hukuku”, Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm, Gaziantep Barosu, Gaziantep (25.04.2015).
 9. “Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Yasal Sorumlulukları”, Hemşirelikte Güncel Sorunlar, I. Hemşirelik Sempozyumu, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli (14.05.2015).
 10. “Kiraya Verinin Ayıptan Sorumluluğu”, Kira Hukukundan Güncel Gelişmeler Sempozyumu (29-30 Mayıs 2015), İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul (29.05.2015).
 11. “Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman, Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası”, 5. Tüketici Hukuku Kongresi, 19-20-21 Kasım 2015, Ulusal, İstanbul (21.11.2015).
 12. “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri”, Gayrimenkul Hukuku Derneği, İstanbul 2016.
 13. “Konut Finansmanında Bağlı Krediler”, 6. Tüketici Hukuku Kongresi, 17-18-19 Kasım 2016, Ulusal, İstanbul (18.11.2016).
 14. “Ön Ödemeli Konut Satışında Ayıptan Sorumluluk”, Kocaeli Barosu, Tüketici Hukuku Paneli, Kocaeli (24.02.2017).
 15. “Ön Ödemeli Konut Satışında Cayma ve Dönme Hakkı”, 7. Tüketici Hukuku Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Doğuş Üniversitesi İstanbul 2017 (24.10.2017).
 16. “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri”, Kocaeli Barosu, Kocaeli (01.12.2017).
 17. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Sorumluluk”, Kocaeli Barosu, Kocaeli (13.04.2018).
 18. “İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları", Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2018, Maltepe Üniversitesi, İstanbul (3 Mayıs 2018). – Bildiri Özeti
 19. “Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Kalması”, 8-9 Kasım 2018, Özyeğin Üniversitesi-İstanbul Barosu Medeni Hukuk Sempozyumu, (9 Kasım 2018).
 20. “Yargıtay Kararları Işığında Tüketici İşlemleri”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 20 Kasım 2018, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara (20 Kasım 2018).
 21. “Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğunun Kapsamı”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul Arel Üniversitesi-Galatasaray Üniversitesi (8 Mayıs 2019).
 22. “Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, Tüketici Hukuku Eğitimi, İstanbul Barosu, 22-23 Kasım 2019, İstanbul.

 

Sosyal Medya


 

Prof. Dr. Sezer Çabri

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

Eğitim Durumu: 

            1998-2002 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

            2002-2005 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans

            2005-2010 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora

Eserler:

Kitaplar:

 1. İmar Kanunu Uyarınca Kamulaştırma, Legal Yayınevi, ISBN (Yayın) No: 975-8654-98-5, İstanbul 2005.
 2. Konut Finansmanı Sözleşmeleri, Oniki Levha Yayınevi, ISBN (Yayın) No: 978-605-4396-33-7, İstanbul 2010.
 3. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kiraya Verenin Ayıptan Sorumluluğu, Adalet Yayınevi,  ISBN: 978-605-146-251-6, Ankara 2013.
 4. “Ön Ödemeli Konu Satışı Sözleşmeleri”, Konut Sektöründe Tüketici Uygulamaları, 2. Cilt, Editörler: Hakan Tokbaş-Ali Şuphi Kurşun, Aristo Yayınları, ISBN (Yayın) No: 978-605-844-186-6, Aristo Hukuk Yayınları, İstanbul 2016, s. 67-132 (Ortak Eser, Bölüm Yazarlığı).
 5. “Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler (TKHK m. 49)”, Tüketici Hukuku Şerhi, ISBN: 978-605-84418-8-0, Aristo Hukuk Yayınları, İstanbul 2016, s. 795-818 (Ortak Eser, Bölüm Yazarlığı).
 6. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanın Şerhi, Adalet Yayınevi, İSBN: 978-605- 300-035-8, Ankara 2016.
 7. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, İkincisayfa Yayınevi, İSBN: 978-605-412-296-7, İstanbul 2017 (Ortak Eser: Mehmet Remzi-Sezer Aydın İsmiyle yayınlanmıştır).
 8. Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 8. Bası, ISBN: 978-605-9274-03-6, İstanbul 2017 (Ortak Eser: Mehmet Remzi-Sezer Aydın isimleriyle yayınlanmıştır).
 9. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, İSBN; 605-927-415-9, İkincisayfa Yayınevi, İstanbul 2018 (Ortak Eser: Mehmet Remzi-Sezer Aydın isimleriyle yayınlanmıştır).
 10. “Ön Ödemeli Konu Satışı Sözleşmeleri”, İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, 2. Cilt, Editörler: Hakan Tokbaş-Ali Şuphi Kurşun, Aristo Yayınları, ISBN (Yayın) No: 978-605-2332, Aristo Hukuk Yayınları, 2. Bası, İstanbul 2018, s. 91-158 (Ortak Eser, Bölüm Yazarlığı).
 11. Miras Hukuku Şerhi Cilt-I, Oniki Levha Yayınevi, ISBN:  978-605-152-927-1, İstanbul 2018.
 12. Miras Hukuku Şerhi Cilt-II, Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2020 (Mayıs 2020’de çıkmış olacak).
 13. Miras Hukuku Şerhi Cilt-III, Oniki Levha Yayınevi, İstanbul 2020 (Mayıs 2020’de çıkmış olacak).

Makaleler:

 1. "Cezai Şart Borçlusunun Tacir Olması Halinde Fahiş Cezai Şartın İndirilip İndirilemeyeceği Sorunu", Sezer Çabri, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 11, Y. 2006, s. 913-929 (Hakemli).
 2. "Muhatap Bankanın Çek Hesabı Açma ve Çek Karnesi Vermesi ile Bundan Doğan Sorumluluğu", Sezer Çabri, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/2, Y. 2006, 169-181 (Hakemli).
 3. "Aile Konutu Şerhi", Sezer Çabri, Prof. Dr. Ergun Çetingil ve Prof. Dr. Reyagan Kender'e 50. Yıl Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 401-417.
 4. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sözleşmeye Katılma”, Legal Hukuk Dergisi, Ekim 2011, S. 106, s. 3311-3333 (Hakemli).
 5. “Kampanyalı Satışlarda Kredi Verenin Sorumluluğu”, Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, Ankara 2011, s. 289-303.
 6. “Kamulaştırmasız El Atma Kavramının Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 Tarihli Kararı Doğrultusunda Tanımlanması”, EÜHFD, C. XV, S. 1-2, Y. 2012, s. 77-104 (Hakemli, Ulakbim).
 7. Kira Sözleşmesinde Kiralananın Mülkiyetinin El Değiştirmesi veya Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmasının Sözleşmeye Etkisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 18, S. 3, Y. 2012, s. 163-200 (Hakemli, Ulakbim).
 8. “Türk Borçlar Kanunu’na Göre İfa Güçsüzlüğü ve Buna Bağlanan Sonuçlar”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s. 414-440 (Hakemli).
 9. “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Tapu Tahsis Belgelerine Etkisi”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 107-108, Y. 2013, s. 89-118 (Hakemli, Ulakbim).
 10. “Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma”, Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları III, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul 2014, s. 143-174 (2014).
 11. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, 4. Tüketici Hukuku Kongresi,  20- 21- 22 Kasım 2014, İstanbul 2015, s. 205-240 (2015).
 12. Akreditifte Temel İlişkiden Doğan Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi”, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, MÜHF-HAD, Özel Sayı, C. 22, S. 3, Y. 2016, s. 611-640 (Hakemli-Ulakbim).
 13. “Taşınmaz Satışında Satıcının Zapttan Sorumluluğu”, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, MÜHFHAD, Özel Sayı, MÜHF-HAD, Özel Sayı, C. 22, S. 3, Y. 2016, s. 581-610  (Hakemli-Ulakbim).
 14. “Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman (Yeniden Finansman), Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası”, 5. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 19-20-21 Kasım 2015, Ulusal, Ankara 2016, s. 41-62.
 15. Ticari Kredilerde Erken Ödeme Tazminatı ile Erken Ödeme Tazminatının Sınırı”, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, BÜHFD, Cilt: 11, Sayı: 145-146 Eylül - Ekim 2016, ISSN 1304-7949, s. 425-448 (Hakemli-Ulakbim).
 16. “Konut Finansmanında Bağlı Krediler”, 6. Tüketici Hukuku Kongresi, Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, 17-18-19 Kasım 2016, Ulusal, İstanbul 2017, s. 344-371.
 17. “Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği”, Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, DEÜHFD, Cilt 19, Özel Sayı, Y. 2017, s. 377-413 (Hakemli-Ulakbim).
 18. “Ön Ödemeli Konut Satışınca Cayma ve Dönme Hakkı”, 7. Tüketici Hukuku Kongresi (Edi: Hakan Tokbaş/Fehim Üçışık/İsmail Çakır/Hamide Zafer), ISBN: 978-605-2332-69-6, İstanbul 2018, s. 293-325.
 19. “Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Kalması”, Özyeğin Üniversitesi-İstanbul Barosu Medeni Hukuk Sempozyumu 8-9 Kasım 2018 Editörler: Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Tuzcuoğlu  Dr. Öğr. Üyesi A. Hulki Cihan, ISBN: 978-605-7622-00-6, İstanbul 2019, s. 421-449.
 20. “Yargıtay Kararları Doğrultusunda Tüketici İşlemi Kavramı”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 20 Kasım, Ankara 2019, s. 125-173 (ISBN-978-605-05-0427-9).
 21.  “Vasiyetnamenin Açılması”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14, S. 181-182, Y. 2019, s. 1645-1672 (Hakemli-Ulakbim).
 22. “Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğunun Kapsamı”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, Editör: Gözde Zeytin Çağrı, İstanbul 2020 (ISBN: 978-625-7953-35-1).

Tebliğler:

 1. “Aile Konutu Şerhi”, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Seminer (2007).
 2. “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borcun Üstlenilmesi, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma”, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan, İstanbul Barosu, Ulusal Sempozyum (27.05.2012).
 3. “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel İşlem Şartları”, Muğla Barosu, Ulusal Sempozyum (17.06.2012).
 4. “Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borcun Üstlenilmesi”, Muğla Barosu, Ulusal Sempozyum (18.06.2012).
 5. “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü, İstanbul, Seminer (27.03.2013).
 6. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”, Denge Hukukçular Derneği, İstanbul, Seminer (20.06.2014).
 7. “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, 4. Tüketici Hukuku Kongresi, Ulusal, İstanbul (22.11.2014).
 8. “İmar Hukuku”, Kamulaştırma ve Kentsel Dönüşüm, Gaziantep Barosu, Gaziantep (25.04.2015).
 9. “Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Yasal Sorumlulukları”, Hemşirelikte Güncel Sorunlar, I. Hemşirelik Sempozyumu, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli (14.05.2015).
 10. “Kiraya Verinin Ayıptan Sorumluluğu”, Kira Hukukundan Güncel Gelişmeler Sempozyumu (29-30 Mayıs 2015), İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul (29.05.2015).
 11. “Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman, Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası”, 5. Tüketici Hukuku Kongresi, 19-20-21 Kasım 2015, Ulusal, İstanbul (21.11.2015).
 12. “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri”, Gayrimenkul Hukuku Derneği, İstanbul 2016.
 13. “Konut Finansmanında Bağlı Krediler”, 6. Tüketici Hukuku Kongresi, 17-18-19 Kasım 2016, Ulusal, İstanbul (18.11.2016).
 14. “Ön Ödemeli Konut Satışında Ayıptan Sorumluluk”, Kocaeli Barosu, Tüketici Hukuku Paneli, Kocaeli (24.02.2017).
 15. “Ön Ödemeli Konut Satışında Cayma ve Dönme Hakkı”, 7. Tüketici Hukuku Kongresi, 23-24-25 Kasım 2017, Doğuş Üniversitesi İstanbul 2017 (24.10.2017).
 16. “Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri”, Kocaeli Barosu, Kocaeli (01.12.2017).
 17. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Sorumluluk”, Kocaeli Barosu, Kocaeli (13.04.2018).
 18. “İmar Hukukunda Düzenleme Ortaklık Payının Eşya Hukukuna İlişkin Sonuçları", Taşınmaz Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2018, Maltepe Üniversitesi, İstanbul (3 Mayıs 2018). – Bildiri Özeti
 19. “Sağ Olup Olmadığı Bilinmeyen Kişinin Mirasının Devlete Kalması”, 8-9 Kasım 2018, Özyeğin Üniversitesi-İstanbul Barosu Medeni Hukuk Sempozyumu, (9 Kasım 2018).
 20. “Yargıtay Kararları Işığında Tüketici İşlemleri”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, 20 Kasım 2018, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara (20 Kasım 2018).
 21. “Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğunun Kapsamı”, Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu, İstanbul Arel Üniversitesi-Galatasaray Üniversitesi (8 Mayıs 2019).
 22. “Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmeleri”, Tüketici Hukuku Eğitimi, İstanbul Barosu, 22-23 Kasım 2019, İstanbul.

 


FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

 

Kağıt yapımında, genellikle iğne yapraklı ağaçlardan Ladin ve Çam ağaçları kullanılmaktadır. Çoğunluk çam ağacına aittir.

 

Dünya çapında her gün 80.000 ila 160.000 ağaç kesilmekte ve kağıt endüstrisinde kullanılmaktadır. Ormanlar yok edilmekte, küresel ölçekte iklim değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Bir çam ağacının boyunu ortalama 18 m, yarıçapı da 15 cm eder. Bu durumda bir çam ağacı 1,2717 metreküptür. 0.0083 metreküp odun yaklaşık 4,5 kg gelir. Bu durumda 1,2717 metreküp odun yani bir ağaç 690 kg gelecektir.

 

Bir ağaçtan elde edilen kağıt, ağacın ağırlığının yarısı kadar etmektedir.

 

O halde, ortalama bir çam ağacı 690 kg ettiğine göre, elde edilecek kağıt 345 kg olacaktır.

 

Bir A4 beyaz kağıdın ağırlığı 5 gr etmektedir. Demek ki, bir ağaçtan 345000/5 = 69000 adet A4 yaprağı elde edilmektedir.

 

Günümüzde özellikle dijital kitap baskılarında, kitabın boyutu ne olursa olsun A4 boyutunda kağıt harcanmakta olup, kesime giren kısımları atılmaktadır.

 

Buraya kadar elde edilen verilerle şöyle bir formül çıkartılabilmektedir:

 

Kitabın sayfa sayısı / 2 = kitapta kullanılan kağıt yaprağı.

 

Her kitabın asgari 1000 adet basıldığı (ki ortalama çok daha yüksek çıkacaktır)

 

FORMÜL:

 

Kitabın Sayfa Sayısı / 2 x 1000 / 69000 = 1000 adet basılan bir kitap için kesilen ağaç sayısı

 

E-kitaplar geleceğimizi kurtaracak. Gelin e-kitapları daha çok sevelim, doğaya bir nebze olsun nefes verelim.

 

Peki basılı kitapların çevreye verdiği tahribat sadece ağaç ile mi sınırlı? Tabii ki hayır! Bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletlerinde hava kirliliğinin yüzde yirmisini kağıt fabrikaları oluşturuyor. Bununla birlikte havayla sınırlı kalmayıp su kirliliğine de büyük ölçüde neden oluyor. Zira kağıt, yapısı gereğince bol suya ihtiyaç duyar.

 

Modern tesislerde bile 1 ton kağıt üretebilmek için yaklaşık 50 ton su kirletilmektedir.

 

Artık karar sizin? E-kitap teknolojisi yokken elbette kitaplar ağaçlardan daha önemli idi. Zira, entelektüel hale gelen her birey doğayı korumak için fazladan çaba harcayabilecek bilince kavuşmuş olacaktı.

 

Ya şimdi? Tamamen zararsız bir teknoloji varken, hala zararlı nostaljik alışkanlıklarınıza devam mı etmek istiyorsunuz? Siz bilirsiniz…